Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konwencja Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji

Rozdział VI
Pomoc techniczna i wymiana informacji

Artykuł 60
Szkolenie i pomoc techniczna

1. Każde z Państw Stron, w niezbędnym zakresie, zainicjuje, rozwinie lub usprawni specjalne programy szkoleniowe przeznaczone dla swojego personelu odpowiedzialnego za zapobieganie i zwalczanie korupcji. Rzeczone programy szkoleniowe mogłyby obejmować, między innymi, następujące dziedziny:

(a) Skuteczne środki dla zapobiegania, wykrywania, dochodzenia, karania i kontrolowania korupcji, łącznie z wykorzystaniem metod zbierania dowodów i technik dochodzeniowych;

(b) Tworzenie zdolności rozwijania i planowania strategicznej polityki anty-korupcyjnej;

(c) Szkolenie właściwych organów w sporządzaniu wniosków o wzajemną pomoc prawną, które spełniają wymagania niniejszej Konwencji;

(d) Ocena i wzmacnianie instytucji, zarządzania służbą publiczną oraz zarządzania finansami publicznymi, łącznie z zamówieniami publicznymi, a także sektorem prywatnym;

(e) Zapobieganie i zwalczanie transferów wpływów z przestępstw określonych zgodnie z niniejszą Konwencją oraz odzyskiwanie takich wpływów;

(f) Wykrywanie i blokowanie transferów wpływów z przestępstw określonych zgodnie z niniejszą Konwencją;

(g) Kontrola przepływu wpływów z przestępstw określonych zgodnie z niniejszą Konwencją oraz metod wykorzystywanych dla dokonania transferu, zatajenia lub ukrycia tychże wpływów;

(h) Odpowiednie i skuteczne mechanizmy i metody prawne i administracyjne ułatwiające dokonanie zwrotu wpływów z przestępstw określonych zgodnie z niniejszą Konwencją;

(i) Metody wykorzystywane w ochronie ofiar i świadków, którzy współpracują z władzami sądowymi; oraz

(j) Szkolenie w dziedzinie przepisów wewnętrznych i międzynarodowych oraz w znajomości języków.

2. Państwa Strony, działając w ramach swoich możliwości, rozważą udzielenie sobie nawzajem najszerszego zakresu pomocy technicznej, w szczególności na rzecz krajów rozwijających się, w ramach swoich odpowiednich planów i programów zwalczania korupcji, łącznie ze wsparciem materialnym i szkoleniem w dziedzinach, o których mowa w ustępie 1 niniejszego Artykułu, a także szkoleniem, pomocą i wzajemną wymianą stosownych doświadczeń i wiedzy specjalistycznej, która może wspierać międzynarodową współpracę pomiędzy Państwami Stronami w dziedzinie ekstradycji i wzajemnej pomocy prawnej.

3. Państwa Strony wzmocnią, w niezbędnym zakresie, swoje wysiłki skierowane na maksymalne zwiększenie działań operacyjnych i szkoleniowych w ramach organizacji międzynarodowych i regionalnych oraz w ramach odpowiednich dwustronnych i wielostronnych umów lub porozumień.

4. Państwa Strony rozważą możliwość udzielania sobie wzajemnej pomocy, na żądanie, w przeprowadzaniu oceny, sporządzaniu opracowań i prac badawczych związanych z rodzajami, przyczynami, konsekwencjami i kosztami korupcji na ich terytoriach w celu opracowania, z udziałem właściwych organów i społeczeństwa, strategii i planów działania mających na celu walkę z korupcją.

5. W celu ułatwienia odzyskiwania wpływów z przestępstw określonych zgodnie z niniejszą Konwencją, Państwa Strony mogą współpracować na drodze wzajemnego przekazywania sobie nazwisk biegłych, którzy mogliby okazać się pomocni w osiągnięciu powyższego celu.

6. Państwa Strony rozważą wykorzystanie wewnątrzregionalnych, regionalnych i międzynarodowych konferencji i seminariów w celu popierania współpracy i pomocy technicznej oraz stymulowania dyskusji na temat problemów leżących w sferze wspólnego zainteresowania, łącznie z problemami specjalnymi oraz potrzebami państw rozwijających się i państw charakteryzujących się gospodarką w stanie przejściowym.

7. Państwa Strony rozważą ustanowienie dobrowolnych mechanizmów w celu finansowego wsparcia wysiłków państw rozwijających się i państw charakteryzujących się gospodarką w stanie przejściowym skierowanych na zastosowanie niniejszej Konwencji poprzez programy i projekty pomocy prawnej.

8. Każde z Państw Stron rozważy przekazanie dobrowolnego wkładu do Biura Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości w celu wspierania, za pośrednictwem Biura, programów i projektów w państwach rozwijających się mających na celu implementację niniejszej Konwencji.