Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konwencja Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji

Artykuł 61
Gromadzenie, wymiana i analiza informacji na temat korupcji

1. Każde z Państw Stron rozważy dokonanie analizy, we współpracy z biegłymi, trendów korupcji na jego terytorium, a także okoliczności, w których popełniane są przestępstwa korupcyjne.

2. Państwa Strony rozważą opracowanie i wzajemną wymianę między sobą oraz poprzez statystyki organizacji międzynarodowych i regionalnych, analitycznych ekspertyz dotyczących korupcji oraz informacji w celu stworzenia, w zakresie, w jakim będzie to możliwe, wspólnych definicji, norm i metodologii, a także informacji dotyczących najlepszych praktyk zapobiegania i zwalczania korupcji.

3. Każde z Państw Stron rozważy stosowanie monitoringu swojej polityki i faktycznych środków zwalczania korupcji oraz dokonywanie oceny ich skuteczności i efektywności.