Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konwencja Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji

Rozdział VII
Mechanizmy implementacji

Artykuł 63
Konferencja Państw Stron niniejszej Konwencji

1. Niniejszym ustanawia się Konferencję Państw Stron niniejszej Konwencji w celu polepszenia zdolności i współpracy pomiędzy Państwami Stronami na drodze do osiągnięcia celów określonych w niniejszej Konwencji oraz popierania i nadzorowania jej implementacji.

2. Sekretarz Generalny Narodów Zjednoczonych zwoła Konferencję Państw Stron nie później, aniżeli po upływie jednego roku od daty wejścia Konwencji w życie. Następnie, regularne posiedzenia Konferencji Państw Stron odbywać się będą zgodnie z regulaminem przyjętym przez Konferencję.

3. Konferencja Państw Stron przyjmie regulamin postępowania proceduralnego oraz regulamin prowadzenia działań, o których mowa w niniejszym artykule, łącznie z zasadami dotyczącymi uczestnictwa i udziału obserwatorów, a także pokrycia kosztów poniesionych podczas realizacji rzeczonych działań.

4. Konferencja Państw Stron uzgodni działania, procedury i metody pracy dla osiągnięcia celów określonych w ustępie 1 niniejszego Artykułu, w tym:

(a) Wspieranie działań podejmowanych przez Państwa Strony zgodnie z Artykułami 60 i 62 oraz rozdziałami od II do V niniejszej Konwencji, łącznie z zachęcaniem do mobilizacji dobrowolnych wpłat;

(b) Wspieranie wymiany informacji pomiędzy Państwami Stronami na temat wzorców i trendów korupcji, a także na temat skutecznych metod jej zapobiegania i zwalczania oraz odzyskiwania wpływów z przestępstw, za pośrednictwem, między innymi, publikacji stosownych informacji, o których mowa w niniejszym artykule;

(c) Współpraca z właściwymi organizacjami i mechanizmami międzynarodowymi i regionalnymi, a także organizacjami pozarządowymi;

(d) Właściwe wykorzystywanie danych informacji pozyskanych przez inne mechanizmy międzynarodowe i regionalne w walce i zapobieganiu korupcji w celu uniknięcia niepotrzebnego duplikowania zadań;

(e) Okresowe kontrole postępów implementacji niniejszej Konwencji przez jej Państwa Strony;

(f) Przedstawianie zaleceń dotyczących poprawek do niniejszej Konwencji i jej implementacji;

(g) Odnotowywanie wymogów Państw Stron dotyczących pomocy technicznej w odniesieniu do implementacji niniejszej Konwencji, a także zalecanie działań, jakie może uznać za niezbędne w tym względzie.

5. Dla celów ustępu 4 niniejszego Artykułu, Konferencja Państw Stron nabędzie niezbędną wiedzę na temat środków podjętych przez Państwa Strony w celu implementacji niniejszej Konwencji oraz trudności, na jakie napotykają w tym procesie na podstawie przekazanych przez nich informacji oraz poprzez zastosowanie takich uzupełniających mechanizmów kontrolnych, jakie mogą zostać wprowadzone przez Konferencję Państw Stron.

6. Każde z Państw Stron przekaże Konferencji Państw Stron informacje o swoich programach, planach i praktykach, a także o środkach ustawodawczych i administracyjnych podejmowanych w celu implementacji niniejszej Konwencji, zgodnie z wymaganiami Konferencji Państw Stron. Konferencja Państw Stron dokona analizy najbardziej skutecznej metody otrzymywania i działania na podstawie otrzymanych informacji, w tym, między innymi, informacji otrzymanych od Państw Stron i od właściwych organizacji międzynarodowych. Mogą być również uwzględniane informacje przekazywane przez stosowne organizacje pozarządowe, należycie akredytowane zgodnie z procedurą, jaka zostanie uzgodniona przez Konferencję Państw Stron.

7. Zgodnie z ustępami od 4 do 6 niniejszego Artykułu, Konferencja Państw Stron wprowadzi, o ile uzna to za niezbędne, wszelkie stosowne mechanizmy lub wyznaczy stosowne organy mające służyć pomocą w efektywnym wdrożeniu niniejszej Konwencji.