Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konwencja Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji

Artykuł 67
Podpisanie, ratyfikacja, przyjęcie, zatwierdzenie i przystąpienie

1. Konwencja niniejsza pozostanie otwarta dla wszystkich Państw do podpisu w dniach od 9 do 11 grudnia 2003 roku w Meridzie, Meksyk, a następnie w siedzibie głównej Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku do dnia 9 grudnia 2005 roku.

2. Niniejsza Konwencja będzie również otwarta do podpisu przez regionalne organizacje integracji ekonomicznej, z tym zastrzeżeniem, że co najmniej jedno państwo członkowskie takich organizacji podpisało niniejszą Konwencję zgodnie z ustępem 1 niniejszego Artykułu.

3. Niniejsza Konwencja podlega ratyfikacji, przyjęciu lub zatwierdzeniu. Instrumenty ratyfikacji, przyjęcia lub zatwierdzenia winny być składane u Sekretarza Generalnego Narodów Zjednoczonych. Regionalne organizacje integracji ekonomicznej mogą składać swoje instrumenty ratyfikacji, przyjęcia lub zatwierdzenia, jeżeli co najmniej jedno z ich państw członkowskich tak uczyniło. W rzeczonym instrumencie ratyfikacji, przyjęcia lub zatwierdzenia, organizacja złoży deklarację na temat zakresu swoich kompetencji w odniesieniu do spraw regulowanych przez niniejszą Konwencję. Organizacja taka informować winna również depozytariusza o wszelkich istotnych zmianach w zakresie jej kompetencji.

4. Niniejsza Konwencja jest otwarta do przystąpienia przez każde Państwo oraz każdą regionalną organizację integracji ekonomicznej, w której przynajmniej jedno państwo członkowskie jest Stroną niniejszej Konwencji. Instrumenty przystąpienia winny być składane u Sekretarza Generalnego Narodów Zjednoczonych. W terminie swojego przystąpienia, regionalna organizacja integracji ekonomicznej złoży deklarację na temat zakresu swoich kompetencji w odniesieniu do spraw regulowanych przez niniejszą Konwencję. Organizacja taka informować winna również depozytariusza o wszelkich istotnych zmianach w zakresie jej kompetencji.