Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konwencja dotycząca interwencji na morzu pełnym w razie zanieczyszczenia olejami

Artykuł III

Jeżeli Państwo nadbrzeżne korzysta z prawa do podjęcia środków zgodnie z artykułem I, stosuje się następujące postanowienia:

a) przed podjęciem jakichkolwiek środków Państwo nadbrzeżne doprowadzi do konsultacji z innymi Państwami poszkodowanymi wypadkiem morskim, w szczególności z Państwem lub Państwami bandery;

b) Państwo nadbrzeżne niezwłocznie zawiadomi o proponowanych środkach wszelkie znane mu zainteresowane osoby fizyczne lub prawne lub takie, o których dowiedziało się w czasie konsultacji, co do których można rozsądnie przewidzieć, że mogą doznać szkód na skutek podjęcia tych środków. Państwo nadbrzeżne weźmie pod uwagę wszelkie stanowiska, jakie mogą być przez nie przedłożone;

c) przed podjęciem jakichkolwiek środków Państwo nadbrzeżne może doprowadzić do konsultacji z niezależnymi ekspertami wybranymi z listy sporządzonej przez Organizację;

d) w razie nagłej konieczności wymagającej natychmiastowego podjęcia środków Państwo nadbrzeżne może przedsięwziąć środki uznane za konieczne ze względu na sytuację nie cierpiącą zwłoki bez uprzedniego zawiadomienia lub konsultacji albo bez dalszego prowadzenia już rozpoczętych konsultacji;

e) Państwo nadbrzeżne nie stosując przeszkód przed podjęciem takich środków i w czasie ich stosowania dołoży należytej staranności, w celu uniknięcia jakiegokolwiek niebezpieczeństwa dla życia ludzkiego, do udzielenia zagrożonym osobom wszelkiej niezbędnej pomocy oraz w odpowiednich przypadkach do ułatwienia repatriacji załóg statków;

f) o środkach podjętych w zastosowaniu artykułu I będą niezwłocznie zawiadomione zainteresowane Państwa i znane osoby fizyczne lub prawne, jak również Sekretarz Generalny Organizacji.