Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konwencja dotycząca interwencji na morzu pełnym w razie zanieczyszczenia olejami

Artykuł V

1. Środki podjęte przez Państwo nadbrzeżne zgodnie z artykułem I będą proporcjonalne do rzeczywistych lub zagrażających mu szkód.

2. Środki te nie będą wykraczać ponad to, co jest konieczne w granicach rozsądku do osiągnięcia celu wymienionego w artykule I i będą wstrzymane niezwłocznie po osiągnięciu tego celu; środki te nie będą naruszać bez konieczności praw i interesów Państwa bandery, Państw trzecich oraz jakichkolwiek zainteresowanych osób fizycznych lub prawnych.

3. Przy ocenie proporcjonalności środków w stosunku do szkody uwzględnia się:

a) rozmiar i prawdopodobieństwo grożącej szkody w razie niezastosowania tych środków;

b) prawdopodobieństwo skuteczności tych środków;

c) rozmiar szkody, jaką może spowodować zastosowanie tych środków.