Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konwencja dotycząca interwencji na morzu pełnym w razie zanieczyszczenia olejami

Artykuł XIII

1. Organizacja Narodów Zjednoczonych, o ile sprawuje władzę administracyjną nad jakimkolwiek terytorium, lub każde Państwo będące Stroną niniejszej Konwencji, odpowiedzialne za stosunki międzynarodowe danego terytorium, tak szybko, jak to jest możliwe, przekonsultuje sprawę z właściwymi władzami takiego terytorium albo podejmie inne właściwe środki w celu rozciągnięcia niniejszej konwencji na to terytorium i może w każdym czasie zawiadomić Sekretarza Generalnego Organizacji w drodze pisemnej notyfikacji, że niniejsza konwencja będzie rozciągnięta na to terytorium.

2. Niniejsza konwencja zostanie rozciągnięta na terytorium określone w notyfikacji począwszy od daty jej otrzymania albo od innej daty określonej w notyfikacji.

3. Organizacja Narodów Zjednoczonych lub każda Strona, która złożyła oświadczenie zgodnie z ustępem 1 niniejszego artykułu, może, w każdym czasie po dacie, w której Konwencja została rozciągnięta na jakiekolwiek terytorium, oświadczyć w drodze pisemnej notyfikacji przekazanej Sekretarzowi Generalnemu Organizacji, że niniejsza konwencja przestaje obowiązywać na terytorium określonym w notyfikacji.

4. Niniejsza konwencja przestaje obowiązywać na każdym terytorium wymienionym w takiej notyfikacji po upływie jednego roku lub innego dłuższego okresu czasu, jaki może być w niej określony, licząc od daty otrzymania notyfikacji przez Sekretarza Generalnego Organizacji.