Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Międzynarodowa konwencja w sprawie kontroli szkodliwych systemów przeciwporostowych na statkach

Artykuł 7
Grupy techniczne

1. Komitet ustanowi grupy techniczne stosownie do przepisu art. 6, jeżeli otrzyma pełną propozycję rozwiązania. W sytuacji, gdy wpłynie do Komitetu kilka propozycji w tym samym czasie lub kolejno po sobie, to może on powołać jedną lub więcej grup technicznych, zależnie od potrzeb.

2. Każda Strona może uczestniczyć w obradach grupy technicznej i powinna udostępnić odpowiednie ekspertyzy, które są dla niej osiągalne.

3. Komitet zdecyduje o programie pracy, organizacji i sposobie działania grup technicznych. Programy takie powinny zapewniać ochronę wszystkich poufnych informacji, które mogą być przedstawione Komitetowi. Grupy techniczne mogą odbywać takie spotkania, jakie wynikają z potrzeb, ale powinny starać się zrealizować swoją pracę przy wykorzystaniu korespondencji pisemnej lub elektronicznej albo innego odpowiedniego medium.

4. Jedynie przedstawiciele Stron mogą brać udział w formułowaniu zalecenia dla Komitetu zgodnie z artykułem 6. Grupa techniczna powinna starać się uzyskać jednomyślność wśród przedstawicieli Stron. Jeżeli jednomyślność nie jest możliwa, grupa techniczna powinna przedstawić punkt widzenia przedstawicieli reprezentujących mniejszość.