Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Międzynarodowa konwencja w sprawie kontroli szkodliwych systemów przeciwporostowych na statkach

Artykuł 8
Badania naukowe i techniczne oraz monitoring

1. Strony podejmą odpowiednie działania aby promować i ułatwiać badania naukowe i techniczne oddziaływań systemów przeciwporostowych na środowisko, jak również monitorowanie ich skutków. W szczególności, badania takie powinny zawierać obserwacje, pomiary, pobieranie próbek laboratoryjnych, dokonywanie ocen i analiz oddziaływań systemów przeciwporostowych.

2. Każda ze Stron powinna, zgodnie z dalszymi celami tej Konwencji, promować dostępność odpowiednich informacji dla innych Stron, które zwrócą się o to, na temat:

a)  prac naukowych i technicznych podjętych zgodnie z Konwencją,

b)  programów badań morza i programów prac technicznych, oraz

c)  skutków oddziaływań na środowisko zaobserwowanych w czasie monitoringu i oceny programów dotyczących systemów przeciwporostowych.