Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Międzynarodowa konwencja w sprawie kontroli szkodliwych systemów przeciwporostowych na statkach

Artykuł 14
Rozstrzyganie sporów

Wszelkie spory pomiędzy sobą związane z interpretacją i stosowaniem przepisów Konwencji Strony będą rozstrzygać w drodze negocjacji, dochodzenia, mediacji, pojednania arbitrażowego, rozstrzygnięcia sądowego, zaangażowania agencji regionalnych lub wykorzystania innych środków pojednawczych, które mają do wyboru.