Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konwencja o ochronie Renu

Artykuł 14
Współpraca z innymi państwami, organizacjami i zewnętrznymi ekspertami

1. Komisja współpracuje z innymi organizacjami międzyrządowymi i może kierować do nich zalecenia.

2. Komisja może przyznać status obserwatora:

a) krajom zainteresowanym pracami Komisji;

b) organizacjom międzyrządowym, których praca wiąże się z niniejszą Konwencją;

c) organizacjom pozarządowym w zakresie, w jakim ich zainteresowania lub działalność są istotne.

3. Komisja wymienia informacje z organizacjami pozarządowymi w zakresie, w jakim ich zainteresowania lub działania są istotne. Komisja konsultuje się z takimi organizacjami w szczególności przed podjęciem dyskusji nad decyzjami, które mogłyby w znacznym stopniu wpłynąć na nie oraz informuje je niezwłocznie o podjęciu takich decyzji.

4. Obserwatorzy mogą przedstawiać Komisji wszelkie informacje lub sprawozdania istotne dla celów niniejszej Konwencji. Mogą oni zostać zaproszeni na obrady Komisji bez prawa głosu.

5. Komisja może podjąć decyzję o zasięgnięciu porady specjalistów reprezentujących uznane organizacje pozarządowe lub innych ekspertów oraz może zapraszać ich na swoje sesje.

6. Warunki współpracy i uczestnictwa oraz warunki, jakie musi spełniać kandydat są ustanowione w regulaminie wewnętrznym Komisji oraz w przepisach finansowych.