Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Międzynarodowa Konwencja o ratownictwie morskim

PAŃSTWA BĘDĄCE STRONAMI NINIEJSZEJ KONWENCJI,

UZNAJĄC konieczność uzgodnienia w drodze umowy jednolitych międzynarodowych zasad dotyczących działań ratowniczych,

MAJĄC na uwadze fakt, że rzeczywiste wydarzenia, w szczególności zwiększona troska o środowisko, wskazują na potrzebę zrewidowania międzynarodowych zasad zawartych obecnie w Konwencji o ujednostajnieniu niektórych przepisów dotyczących niesienia pomocy i ratownictwa morskiego, podpisanej w Brukseli dnia 23 września 1910 r.,

ŚWIADOME poważnego znaczenia, jakie skuteczne i przeprowadzane na czas działania ratownicze mogą mieć dla bezpieczeństwa statków i innego mienia znajdującego się w niebezpieczeństwie oraz dla ochrony środowiska,

PRZEKONANE o potrzebie stworzenia odpowiedniej zachęty dla osób podejmujących działania ratownicze dotyczące statków i innego mienia znajdującego się w niebezpieczeństwie,

UZGODNIŁY, co następuje: