Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Międzynarodowa Konwencja o ratownictwie morskim

Artykuł 10
Obowiązek udzielenia pomocy

1. Każdy kapitan jest obowiązany, tak dalece, jak to możliwe, bez narażania na poważne niebezpieczeństwo swego statku i znajdujących się na nim osób, do udzielenia pomocy każdej osobie zagrożonej zaginięciem na morzu.

2. Państwa będące Stronami podejmą środki konieczne do wprowadzenia w życie obowiązku określonego w ustępie 1.

3. Armator statku nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez kapitana obowiązku określonego w ustępie 1.