Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Międzynarodowa Konwencja o ratownictwie morskim

Artykuł 18
Skutek niewłaściwego zachowania ratującego

Ratujący może być pozbawiony całości lub części wynagrodzenia należnego zgodnie z niniejszą konwencją, w zakresie, w jakim działania ratownicze stały się konieczne lub trudniejsze z jego winy lub niedbalstwa, bądź jeżeli dopuścił się on oszustwa lub innego nieuczciwego zachowania.