Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Międzynarodowa Konwencja o ratownictwie morskim

Artykuł 21
Obowiązek zabezpieczenia

1. Na żądanie ratującego, osoba odpowiedzialna za wypłatę wynagrodzenia, należnego zgodnie z niniejszą konwencją, zapewni odpowiednie zabezpieczenie roszczenia, obejmujące odsetki i koszty ratującego.

2. Nie naruszając postanowień ustępu 1, armator uratowanego statku obowiązany jest podjąć wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia przez właścicieli ładunku odpowiedniego zabezpieczenia roszczeń przeciw nim, obejmującego odsetki i koszty, zanim ładunek zostanie zwolniony.

3. Uratowany statek i inne mienie nie może opuścić, bez zgody ratującego, pierwszego portu lub miejsca, do którego dotarły po zakończeniu działań ratowniczych, do chwili ustanowienia odpowiedniego zabezpieczenia roszczeń ratującego przeciwko danemu statkowi lub mieniu.