Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza

Artykuł 157
Charakter i podstawowe zasady Organizacji

1. Organizacja jest instytucją, za pośrednictwem której Państwa-Strony, zgodnie z niniejszą częścią, organizują i kontrolują działalność w Obszarze, w szczególności w celu zarządzania zasobami Obszaru.

2. Uprawnienia i funkcje Organizacji są wyraźnie określone przez niniejszą konwencję. Organizacja ma takie dodatkowe uprawnienia, zgodne z niniejszą konwencją, których można domniemywać i które są niezbędne do wykonywania uprawnień i funkcji związanych z działalnością w Obszarze.

3. Organizacja opiera się na zasadzie suwerennej równości wszystkich jej członków.

4. Wszyscy członkowie Organizacji wykonują w dobrej wierze zobowiązania przyjęte przez nich zgodnie z niniejszą częścią w celu zapewnienia im wszystkich praw i korzyści wynikających z członkostwa.