Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza

Artykuł 168
Międzynarodowy charakter Sekretariatu

1. Podczas wykonywania swoich obowiązków Sekretarz Generalny i personel Organizacji nie powinni zwracać się o instrukcje lub przyjmować instrukcji od jakiegokolwiek rządu lub z jakiegokolwiek innego źródła spoza Organizacji. Powinni oni powstrzymywać się od wszelkich działań, które mogłyby oddziaływać na ich pozycję jako funkcjonariuszy międzynarodowych, odpowiedzialnych jedynie przed Organizacją. Każde Państwo-Strona zobowiązuje się uznawać wyłącznie międzynarodowy charakter obowiązków Sekretarza Generalnego i personelu i nie próbować wywierać na nich wpływu podczas wykonywania przez nich swoich obowiązków. Wszelkie naruszenia obowiązków przez członka personelu przedkłada się właściwemu sądowi administracyjnemu, jak to przewidziano w zasadach, przepisach i procedurach Organizacji.

2. Sekretarz Generalny i personel nie powinni być w żaden sposób finansowo zainteresowani jakąkolwiek działalnością związaną z badaniami i eksploatacją w Obszarze. Z zastrzeżeniem ich odpowiedzialności przed Organizacją nie powinni oni ujawniać, nawet po zakończeniu sprawowania swoich funkcji, żadnych tajemnic przemysłowych, danych objętych ochroną na podstawie prawa własności przemysłowej, które są przekazywane Organizacji, zgodnie z artykułem 14 aneksu III, lub jakichkolwiek innych poufnych informacji, które uzyskali z racji ich zatrudnienia w Organizacji.

3. Naruszenia przez członka personelu Organizacji obowiązków wymienionych w ustępie 2, na wniosek poszkodowanego przez takie naruszenie Państwa-Strony lub poszkodowanej przez takie naruszenie osoby fizycznej lub prawnej, za którą poręczyło Państwo-Strona, zgodnie z artykułem 153 ustęp 2 (b), Organizacja przedstawia sądowi wyznaczonemu na podstawie norm, przepisów i procedur Organizacji. Poszkodowana Strona ma prawo wzięcia udziału w postępowaniu. Na zalecenie sądu Sekretarz Generalny zwalnia takiego pracownika.

4. Zasady, przepisy i procedury Organizacji zawierają postanowienia niezbędne dla wprowadzenia w życie niniejszego artykułu.