Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza

PODROZDZIAŁ E
PRZEDSIĘBIORSTWO

Artykuł 170
Przedsiębiorstwo

1. Przedsiębiorstwo jest organem Organizacji, który zgodnie z artykułem 153 ustęp 2 (a) bezpośrednio prowadzi działalność w Obszarze oraz zajmuje się transportem, przetwarzaniem i zbytem minerałów wydobywanych z Obszaru.

2. Przedsiębiorstwo ma w ramach międzynarodowej osobowości prawnej Organizacji taką zdolność prawną, jaką przewidziano w statucie przedstawionym w aneksie IV. Przedsiębiorstwo działa zgodnie z niniejszą konwencją, zasadami, przepisami i procedurami Organizacji, jak również zgodnie z generalnymi kierunkami polityki określonymi przez Zgromadzenie, oraz podlega dyrektywom i nadzorowi Rady.

3. Główne biuro Przedsiębiorstwa mieści się w siedzibie Organizacji.

4. Zgodnie z artykułem 173 ustęp 2 oraz artykułem 11 aneksu IV Przedsiębiorstwo powinno być wyposażone w fundusze niezbędne dla wypełnienia przez nie jego funkcji i otrzymuje technologię, jak przewidziano w artykule 144 i innych stosownych postanowieniach niniejszej konwencji.