Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza

Artykuł 188
Poddawanie sporów izbie specjalnej Międzynarodowego Trybunału Prawa Morza lub izbie ad hoc Izby Sporów Dotyczących Dna Morskiego lub wiążącemu rozstrzygnięciu arbitrażu handlowego

1. Spory między Państwami-Stronami, o których mowa w artykule 187 (a), mogą być poddawane:

(a)  na życzenie strony sporu - izbie specjalnej Międzynarodowego Trybunału Prawa Morza, tworzonej zgodnie z artykułami 15 i 17 aneksu VI, lub

(b)  na życzenie jakiejkolwiek strony sporu - izbie ad hoc Izby Sporów Dotyczących Dna Morskiego, tworzonej na podstawie artykułu 36 aneksu VI.

2. (a) Spory dotyczące wykładni lub stosowania kontraktu, o których mowa w artykule 187 (c) (i), przedkłada się, na wniosek strony sporu, do wiążącego rozstrzygnięcia arbitrażowi handlowemu, jeżeli strony nie postanowią inaczej. Handlowy trybunał arbitrażowy, któremu spór został przedłożony, nie jest właściwy do rozstrzygania jakiegokolwiek zagadnienia dotyczącego wykładni niniejszej konwencji. Jeżeli taki spór dotyczy zagadnienia wykładni części XI i jej aneksów, zagadnienie to kieruje się do Izby Sporów Dotyczących Dna Morskiego w celu wydania orzeczenia.

(b)  Jeżeli w chwili wszczęcia lub w czasie trwania postępowania arbitrażowego trybunał arbitrażowy postanowi, na wniosek jakiejkolwiek strony sporu lub proprio motu, że jego orzeczenie jest zależne od orzeczenia Izby Sporów Dotyczących Dna Morskiego, to trybunał arbitrażowy przekaże zagadnienie do Izby Sporów Dotyczących Dna Morskiego w celu uzyskania takiego orzeczenia. Trybunał arbitrażowy wyda wówczas swoje orzeczenie zgodnie z orzeczeniem Izby Sporów Dotyczących Dna Morskiego.

(c)  W przypadku braku w kontrakcie postanowień w sprawie procedury arbitrażowej, która powinna być stosowana w razie powstania sporu, postępowanie arbitrażowe prowadzi się zgodnie z Zasadami Arbitrażu UNICTRAL lub takimi innymi zasadami postępowania arbitrażowego, jakie mogą być określone w zasadach, przepisach i procedurach Organizacji, o ile strony sporu nie uzgodnią inaczej.