Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza

Rozdział 3
POMOC TECHNICZNA

Artykuł 202
Pomoc naukowa i techniczna dla państw rozwijających się

Państwa bezpośrednio lub za pośrednictwem właściwych organizacji międzynarodowych:

(a)  popierają programy pomocy dla państw rozwijających się w dziedzinie nauki, szkolnictwa, techniki oraz w innych dziedzinach, w celu ochrony i zachowania środowiska morskiego oraz zapobiegania, zmniejszania i kontroli zanieczyszczenia środowiska morskiego. Pomoc taka obejmuje, między innymi:

(i)   szkolenie ich personelu naukowego i technicznego;

(ii)  ułatwianie im udziału w odpowiednich programach międzynarodowych;

(iii)  dostarczanie im niezbędnego wyposażenia i urządzeń;

(iv)  zwiększanie ich zdolności do wytwarzania takiego wyposażenia;

(v)   doradztwo oraz rozwój środków dla realizacji programów badań naukowych, monitoringu, szkolenia i innych;

(b)  zapewniają odpowiednią pomoc, szczególnie dla państw rozwijających się, w celu ograniczenia do minimum następstw poważnych wypadków, które mogą powodować znaczne zanieczyszczenie środowiska morskiego;

(c)  zapewniają odpowiednią pomoc, szczególnie dla państw rozwijających się, w zakresie przygotowania ocen środowiska.