Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza

Rozdział 6
ZAŁATWIANIE SPORÓW I ŚRODKI TYMCZASOWE

Artykuł 264
Załatwianie sporów

Spory dotyczące interpretacji lub stosowania postanowień niniejszej konwencji w odniesieniu do morskich badań naukowych są załatwiane zgodnie z rozdziałami 2 i 3 części XV.