Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Prawnokarna konwencja o korupcji

Rozdział II
Środki podejmowane na szczeblu krajowym

Artykuł 2
Przekupstwo czynne krajowych funkcjonariuszy publicznych

Każda Strona przyjmie takie środki ustawodawcze i inne, jakie mogą być konieczne do uznania przez jej prawo wewnętrzne za przestępstwo, umyślnego obiecywania, proponowania lub wręczania przez jakąkolwiek osobę, bezpośrednio lub pośrednio, jakichkolwiek nienależnych korzyści, jakiemukolwiek funkcjonariuszowi publicznemu tej Strony, dla niego samego lub dla kogokolwiek innego, w zamian za działanie lub zaniechanie działania w wykonywaniu jego funkcji.