Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Prawnokarna konwencja o korupcji

Artykuł 29
Organ centralny

1. Każda ze Stron wyznaczy organ centralny lub, w stosownych przypadkach, kilka organów centralnych, które będą odpowiedzialne za kierowanie wniosków i odpowiadanie na wnioski składane na mocy niniejszego rozdziału, wykonywanie żądanych działań lub przekazywanie wniosków organom właściwym do ich wykonania.

2. Każda Strona, w chwili podpisywania lub składania dokumentu ratyfikacyjnego, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia, zakomunikuje Sekretarzowi Generalnemu Rady Europy nazwy i adresy organów wyznaczonych zgodnie z ustępem 1 tego artykułu.