Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza

Artykuł 315
Podpisanie, ratyfikacja, przystąpienie do poprawek oraz teksty autentyczne poprawek

1. Po przyjęciu poprawek do niniejszej konwencji są one otwarte do podpisu przez Państwa-Strony przez 12 miesięcy od daty przyjęcia, w głównej siedzibie Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku, chyba że co innego przewidziano w samych poprawkach.

2. Artykuły 306, 307 i 320 stosuje się do wszystkich poprawek do niniejszej konwencji.