Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Prawnokarna konwencja o korupcji

Artykuł 40
Rozstrzyganie sporów

1. Europejski Komitet Problematyki Przestępczości przy Radzie Europy będzie informowany na bieżąco o interpretacji i stosowaniu niniejszej konwencji.

2. W przypadku sporu pomiędzy Stronami co do interpretacji i stosowania niniejszej konwencji, będą one starać się dojść do porozumienia w drodze negocjacji albo innymi metodami pokojowymi przez siebie wybranymi, włącznie z przedłożeniem sporu Europejskiemu Komitetowi Problematyki Przestępczości, trybunałowi arbitrażowemu, którego decyzje będą wiązać Strony, lub Międzynarodowemu Trybunałowi Sprawiedliwości, zgodnie z porozumieniem Stron zaangażowanych w spór.