Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Prawnokarna konwencja o korupcji

Artykuł 42
Notyfikacja

1. Sekretarz Generalny Rady Europy notyfikuje państwom członkowskim Rady oraz każdemu państwu, które przystąpiło do konwencji:

a) każde złożenie podpisu;

b)  złożenie każdego dokumentu ratyfikacyjnego, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia;

c)  każdą datę wejścia w życie konwencji zgodnie z artykułami 32 i 33;

d)  każde oświadczenie lub zastrzeżenie złożone na mocy artykułu 36 lub 37;

e)  każdy inny akt, notyfikację lub informację odnoszącą się do niniejszej konwencji.