Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konwencja sporządzona na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej o uproszczonej procedurze ekstradycyjnej między państwami Członkowskimi Unii Europejskiej

Artykuł 2
Zobowiązanie do wydania osób

Państwa członkowskie zobowiązują się do wzajemnego wydawania, zgodnie z uproszczonymi procedurami ustanowionymi niniejszą Konwencją, osób poszukiwanych w celu przeprowadzenia ich ekstradycji, za ich zgodą oraz za zgodą państwa wezwanego, udzieloną zgodnie z postanowieniami niniejszej Konwencji.