Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konwencja sporządzona na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej o uproszczonej procedurze ekstradycyjnej między państwami Członkowskimi Unii Europejskiej

Artykuł 6
Informacje udzielane osobie aresztowanej

Jeżeli osoba poszukiwana w celu przeprowadzenia ekstradycji zostaje aresztowana na terytorium innego państwa członkowskiego, właściwy organ informuje tę osobę, zgodnie ze swoim prawem krajowym, o dotyczącym jej wniosku oraz o możliwości wyrażenia przez nią zgody na wydanie do państwa wzywającego według uproszczonej procedury.