Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konwencja sporządzona na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej o uproszczonej procedurze ekstradycyjnej między państwami Członkowskimi Unii Europejskiej

Artykuł 17
Przystąpienie

1. Niniejsza Konwencja jest otwarta do przystąpienia dla każdego państwa, które staje się członkiem Unii Europejskiej.

2. Tekst niniejszej Konwencji w języku państwa przystępującego, sporządzony przez Sekretariat Generalny Rady Unii Europejskiej oraz zatwierdzony przez wszystkie państwa członkowskie, jest autentyczny na równi z innymi tekstami autentycznymi. Sekretarz Generalny przekaże uwierzytelniony odpis każdemu państwu członkowskiemu.

3. Dokumenty przystąpienia są składane w Sekretariacie Generalnym Rady Unii Europejskiej.

4. Niniejsza Konwencja wchodzi w życie w stosunku do każdego państwa przystępującego, po upływie 90 dni od dnia złożenia przez to państwo dokumentu przystąpienia lub z dniem wejścia w życie Konwencji, jeżeli jeszcze nie weszła ona w życie po upływie wspomnianego okresu 90 dni.

5. W przypadku gdy niniejsza Konwencja nie weszła jeszcze w życie w momencie złożenia dokumentu przystąpienia, art. 16 ust. 3 stosuje się do przystępujących państw członkowskich.