Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konstytucja Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Rozwoju Przemysłowego

Rozdział I
Cele i zadania.

Artykuł 1
Cele.

Podstawowym celem Organizacji jest popieranie i przyspieszanie rozwoju przemysłowego w krajach rozwijających się, mające na względzie przyczynianie się do ustanowienia międzynarodowego ładu ekonomicznego. Organizacja będzie również popierać rozwój przemysłowy i współpracę w skali globalnej, regionalnej, narodowej, jak również na szczeblu branż przemysłowych.