Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konstytucja Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Rozwoju Przemysłowego

Artykuł 2
Zadania.

Aby spełniać powyższe cele, Organizacja będzie podejmować wszelkie konieczne i odpowiednie działania, w szczególności będzie:

a) zachęcać do udzielania i rozszerzania odpowiedniej pomocy dla krajów rozwijających się w popieraniu oraz w przyspieszaniu ich uprzemysłowienia, zwłaszcza w rozwijaniu, ekspansji i modernizacji ich przemysłów;

b) zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych inicjować, koordynować i śledzić działania systemu Organizacji Narodów Zjednoczonych podejmowane w celu umożliwienia Organizacji odgrywania centralnej, koordynacyjnej roli w dziedzinie rozwoju przemysłowego;

c) tworzyć nowe i rozwijać istniejące koncepcje i podejścia w odniesieniu do rozwoju przemysłowego w skali globalnej, regionalnej i narodowej, jak również na szczeblu branż przemysłu, prowadzić studia i badania mające na względzie formułowanie nowych kierunków działania prowadzących do harmonijnego i zrównoważonego rozwoju przemysłowego, z właściwym uwzględnieniem metod stosowanych przez kraje o różnych systemach społeczno-ekonomicznych w celu rozwiązywania problemów uprzemysłowienia;

d) popierać i zachęcać do rozwijania oraz wykorzystywania technik planistycznych, a także pomagać w opracowywaniu rozwojowych, naukowych i technicznych programów i planów uprzemysłowienia w sektorze państwowym, spółdzielczym i prywatnym;

e) zachęcać i pomagać w rozwoju zintegrowanego i interdyscyplinarnego podejścia do przyspieszonego uprzemysłowienia krajów rozwijających się;

f) stwarzać forum i służyć jako instrument krajom rozwijającym się i krajom uprzemysłowionym w ich kontaktach, konsultacjach oraz, na wniosek zainteresowanych krajów, w negocjacjach zmierzających do uprzemysłowienia krajów rozwijających się;

g) pomagać krajom rozwijającym się w tworzeniu i funkcjonowaniu gałęzi przemysłu, włączając powiązane z rolnictwem, jak również podstawowe gałęzie przemysłu, w celu osiągnięcia pełnego wykorzystania istniejących lokalnych zasobów naturalnych i ludzkich oraz produkcji na rynek krajowy, a także na rynki eksportowe, oraz przyczyniać się do samodzielności tych krajów;

h) służyć jako ośrodek wymiany informacji przemysłowej i stosownie do tego zbierać i kontrolować w sposób selektywny, analizować i przetwarzać informacje na temat wszystkich aspektów rozwoju przemysłowego w skali globalnej, regionalnej i narodowej, a także na szczeblu branż przemysłu, w celu ich rozprzestrzeniania, włączając w to wymianę doświadczeń i osiągnięć technicznych krajów uprzemysłowionych i krajów rozwijających się o różnych systemach społecznych i gospodarczych;

i) poświęcać szczególną uwagę podejmowaniu specjalnych środków mających na celu pomoc krajom najsłabiej rozwiniętym, śródlądowym i wyspiarskim krajom rozwijającym się, a także tym krajom rozwijającym się, które szczególnie ucierpiały w wyniku kryzysów ekonomicznych i klęsk żywiołowych, mając także na uwadze interesy innych krajów rozwijających się;

j) popierać, zachęcać i pomagać w rozwoju, selekcji, adaptacji, przekazywaniu i wykorzystywaniu technologii przemysłowej, z właściwym uwzględnieniem warunków społeczno-ekonomicznych oraz specyficznych wymagań konkretnej gałęzi przemysłu, ze szczególnym uwzględnieniem przekazywania technologii z krajów uprzemysłowionych do krajów rozwijających się oraz pomiędzy krajami rozwijającymi się;

k) organizować i popierać programy szkolenia przemysłowego w celu niesienia pomocy krajom rozwijającym się w szkoleniu kadr technicznych oraz innego personelu odpowiednich kategorii, potrzebnych na różnych etapach przyspieszonego rozwoju przemysłowego tych krajów;

l) doradzać i pomagać, w ścisłej współpracy z właściwymi organami Organizacji Narodów Zjednoczonych, organizacjami wyspecjalizowanymi i Międzynarodową Agencją Energii Atomowej, krajom rozwijającym się w wykorzystywaniu, zachowywaniu i lokalnym przetwarzaniu ich zasobów naturalnych w celu dalszego uprzemysłowienia krajów rozwijających się;

m) zapewniać plany kierunkowe i poglądowe przyspieszania uprzemysłowienia w poszczególnych branżach przemysłu;

n) rozwijać specjalne środki tworzone w celu popierania współpracy w dziedzinie przemysłu między krajami rozwijającymi się oraz między krajami rozwiniętymi a krajami rozwijającymi się;

o) pomagać, we współpracy z innymi właściwymi organami, w planowaniu regionalnym rozwoju przemysłowego krajów rozwijających się w ramach ugrupowań regionalnych i subregionalnych tych krajów;

p) zachęcać i popierać tworzenie i umacnianie stowarzyszeń przemysłowych, handlowych i zawodowych oraz innych podobnego rodzaju organizacji, które będą się przyczyniać do pełnego wykorzystywania wewnętrznych zasobów krajów rozwijających się, mając na względzie rozwijanie ich narodowych przemysłów;

q) pomagać w tworzeniu i funkcjonowaniu infrastruktury instytucjonalnej w celu zapewnienia przemysłowi usług w zakresie kierowania, doradztwa i rozwoju;

r) pomagać, na życzenie rządów krajów rozwijających się, w uzyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania konkretnych projektów przemysłowych na dogodnych, równoprawnych i możliwych do wzajemnego przyjęcia warunkach.