Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konstytucja Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Rozwoju Przemysłowego

Artykuł 6
Wystąpienie z Organizacji.

1. Członek może wystąpić z Organizacji przez złożenie depozytariuszowi dokumentu wypowiedzenia niniejszej konstytucji.

2. Takie wypowiedzenie nabierze mocy obowiązującej ostatniego dnia roku budżetowego następującego po roku, w którym taki dokument został złożony.

3. Wkłady, które wpłacić ma członek występujący z Organizacji za rok budżetowy następujący po roku, w którym taki dokument został złożony, powinny być takie same jak wkłady ustalone za rok budżetowy, w którym dokument złożono. Członek występujący z Organizacji powinien dodatkowo wypełnić wszystkie bezwarunkowe zobowiązania przyjęte przed takim złożeniem.