Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konstytucja Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Rozwoju Przemysłowego

Rozdział III
Organy.

Artykuł 7
Organy podstawowe i pomocnicze.

1. Podstawowymi organami Organizacji są:

a) Konferencja Ogólna (zwana dalej "Konferencją");

b) Rada Rozwoju Przemysłowego (zwana dalej "Radą");

c) Sekretariat.

2. Zostanie utworzony Komitet Programu i Budżetu do pomocy Radzie w przygotowywaniu i kontroli programu działania, stałego budżetu i budżetu operacyjnego Organizacji oraz innych spraw finansowych dotyczących Organizacji.

3. Inne organy pomocnicze, w tym komitety techniczne, mogą być powoływane przez Konferencję lub Radę, które będą uwzględniać zasadę sprawiedliwej reprezentacji geograficznej.