Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konstytucja Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Rozwoju Przemysłowego

Artykuł 8
Konferencja ogólna.

1. Konferencja będzie składać się z przedstawicieli wszystkich członków.

2. a) Konferencja będzie odbywać sesję zwyczajną co dwa lata, chyba że sama postanowi inaczej. Sesje specjalne mogą być zwoływane przez Dyrektora Generalnego na życzenie Rady lub większości wszystkich członków.

b) Sesje zwyczajne będą się odbywać w siedzibie Organizacji, chyba że Konferencja postanowi inaczej. Miejsce sesji specjalnej ustala Rada.

3. Ponadto w celu wykonywania innych funkcji wymienionych w niniejszej konstytucji Konferencja powinna:

a) określić wiodące zasady polityki Organizacji;

b) rozpatrywać sprawozdania Rady, Dyrektora Generalnego i pomocniczych organów Konferencji;

c) zatwierdzać program działania, budżet zwyczajny i operacyjny Organizacji zgodnie z artykułem 14, ustalać wysokość składek zgodnie z artykułem 15, zatwierdzać przepisy finansowe Organizacji oraz nadzorować rzeczywiste wykorzystywanie środków finansowych Organizacji;

d) mieć prawo przyjmowania, większością dwóch trzecich głosów członków obecnych i głosujących, konwencji i porozumień dotyczących każdej sprawy leżącej w kompetencji Organizacji i wydawania członkom zaleceń dotyczących takich konwencji i porozumień;

e) wydawać członkom i organizacjom międzynarodowym zalecenia dotyczące spraw należących do kompetencji Organizacji;

f) podejmować odpowiednie działania umożliwiające Organizacji osiągnięcie celów i wykonywanie jej zadań.

4. Konferencja może przekazać Radzie takie uprawnienia i funkcje, które uzna za wskazane, z wyjątkiem określonych w artykule 3 lit. b), artykule 4, artykule 8 ust. 3 lit. a), b), c) i d), artykule 9 ust. 1, artykule 10 ust. 1, artykule 11 ust. 2, artykule 14 ust. 4 i 6, artykule 15, artykule 18, artykule 23 ust. 2 lit. b) i ust. 3 lit. b) oraz w załączniku I.

5. Konferencja uchwali własne zasady postępowania.

6. Każdy członek Konferencji będzie miał jeden głos. Decyzje będą podejmowane większością głosów członków obecnych i głosujących, jeśli nie jest to w inny sposób określone w niniejszej konstytucji lub w zasadach postępowania Konferencji.