Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konstytucja Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Rozwoju Przemysłowego

Artykuł 9
Rada Rozwoju Przemysłowego.

1. Rada będzie składać się z 53 członków Organizacji wybranych przez Konferencję, która powinna uwzględniać zasadę słusznego podziału geograficznego. Podczas wyborów członków Rady Konferencja powinna przestrzegać następującego podziału miejsc: 33 członków Rady powinno być wybranych z państw wymienionych w części A i C, 15 z państw wymienionych w części B oraz 5 z państw wymienionych w części D załącznika I do niniejszej konstytucji.

2. Członkowie Rady będą sprawować swój urząd od zamknięcia zwyczajnej sesji Konferencji, na której zostali wybrani, aż do zamknięcia zwyczajnej sesji Konferencji cztery lata później. Połowa członków wybranych na pierwszej sesji będzie sprawować urząd od czasu tego wyboru tylko do zamknięcia zwyczajnej sesji dwa lata później. Członkowie Rady mogą być ponownie wybierani w jej skład.

3. a) Rada powinna odbyć przynajmniej jedną zwyczajną sesję każdego roku, w terminie, który ustali. Sesje specjalne mogą być zwoływane przez Dyrektora Generalnego na wniosek większości wszystkich członków Rady.

b) Sesje powinny się odbywać w siedzibie Organizacji, chyba że Rada ustali inaczej.

4. Ponadto, obok wykonywania zadań wymienionych w niniejszej konstytucji oraz zleconych przez Konferencję, Rada powinna:

a) działając z upoważnienia Konferencji kontrolować realizację zatwierdzonego programu działania oraz budżetów zwyczajnego i operacyjnego, a także realizację innych decyzji;

b) rekomendować Konferencji wysokość składek na wydatki umieszczone w budżecie zwyczajnym;

c) składać konferencji na każdej zwyczajnej sesji sprawozdanie z działalności Rady;

d) zwracać się do członków w sprawie składania informacji o ich działalności związanej z pracami Organizacji;

e) zgodnie z decyzjami Konferencji, mając na względzie okoliczności mogące powstać między sesjami Rady lub Konferencji, upoważnić Dyrektora Generalnego do podejmowania takich kroków, które uważa za konieczne w celu reagowania na nie przewidziane wydarzenia, z odpowiednim uwzględnieniem funkcji i środków finansowych Organizacji;

f) mianować tymczasowego Dyrektora Generalnego, który będzie pełnił obowiązki do momentu następnej zwyczajnej lub specjalnej sesji Konferencji, jeżeli urząd Dyrektora Generalnego zostanie zwolniony w okresie pomiędzy sesjami Konferencji;

g) przygotowywać wstępny projekt porządku dziennego Konferencji;

h) podejmować inne zadania, niezbędne dla dalszej realizacji celów Organizacji, z zastrzeżeniem ograniczeń przewidzianych w niniejszej konstytucji.

5. Rada uchwala własne zasady postępowania.

6. Każdy członek Rady ma jeden głos. Decyzje będą podejmowane większością głosów członków obecnych i głosujących, chyba że niniejsza konstytucja oraz zasady postępowania Rady przewidują inaczej.

7. Rada będzie zapraszać na swoje obrady każdego członka, który nie jest reprezentowany w Radzie, do uczestnictwa w charakterze obserwatora w każdej sprawie interesującej w szczególny sposób tego członka.