Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konstytucja Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Rozwoju Przemysłowego

Artykuł 10
Komitet Programu i Budżetu.

1. Komitet Programu i Budżetu będzie się składać z 27 członków Organizacji wybranych przez Konferencję, która powinna uwzględnić zasadę słusznego podziału geograficznego. Podczas wyborów członków Komitetu Konferencja powinna przestrzegać następującego podziału miejsc: 15 członków Komitetu powinno zostać wybranych z państw wymienionych w części A i C, 9 z państw wymienionych w części B i 3 z państw wymienionych w części D załącznika I do niniejszej konstytucji. Przy wyznaczaniu swoich przedstawicieli do pracy w Komitecie państwa powinny brać pod uwagę ich kwalifikacje osobiste oraz doświadczenie.

2. Członkowie Komitetu będą sprawować swój urząd od zamknięcia zwyczajnej sesji Konferencji, na której zostali wybrani, do zamknięcia zwyczajnej sesji konferencji dwa lata później. Członkowie Komitetu mogą być ponownie wybierani.

3. a) Komitet powinien odbyć przynajmniej jedną sesję każdego roku. Dodatkowe sesje mogą być zwoływane przez Dyrektora Generalnego na żądanie Rady lub Komitetu.

b) Sesje powinny odbywać się w siedzibie Organizacji, chyba że Rada ustali inaczej.

4. Komitet powinien:

a) wykonywać zadania wskazane w artykule 14;

b) przygotowywać, w celu przedstawienia go Radzie, projekt wysokości składek na wydatki umieszczone w budżecie zwyczajnym;

c) wykonywać inne zadania dotyczące spraw finansowych, jakie mogą być mu zlecane przez Konferencję lub Radę;

d) składać sprawozdania Radzie na każdej zwyczajnej sesji ze wszystkich działań Komitetu oraz przedstawiać Radzie z własnej inicjatywy rady i propozycje dotyczące spraw finansowych.

5. Komitet uchwala własne zasady postępowania.

6. Każdy członek Komitetu ma jeden głos. Decyzje będą podejmowane większością dwóch trzecich głosów członków obecnych i głosujących.