Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konstytucja Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Rozwoju Przemysłowego

Artykuł 13
Układ budżetów.

1. Działalność Organizacji będzie prowadzona zgodnie z zatwierdzonym programem pracy i budżetami.

2. Wydatki Organizacji będą podzielone na następujące kategorie:

a) wydatki, które mają być pokrywane z ustalonych składek (określone dalej jako budżet zwyczajny), oraz

b) wydatki, które mają być pokrywane z dobrowolnych składek na rzecz Organizacji oraz z takich innych dochodów, które mogą być przewidziane w ustaleniach finansowych (określone dalej jako budżet operacyjny).

3. Budżet zwyczajny powinien zapewnić środki na wydatki związane z administracją, badaniami, innymi normalnymi wydatkami Organizacji oraz innymi działaniami przewidzianymi w załączniku II.

4. Budżet operacyjny powinien zapewnić środki na wydatki ponoszone na pomoc techniczną i inne działania pokrewne.