Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konstytucja Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Rozwoju Przemysłowego

Artykuł 15
Ustalanie składek.

1. Wydatki z budżetu zwyczajnego będą ponoszone przez członków w proporcji do wysokości składek ustalonych przez Konferencję większością dwóch trzecich głosów członków obecnych i głosujących, zgodnie z zaleceniami przedstawionymi przez Radę i przyjętymi przez nią większością dwóch trzecich głosów członków obecnych i głosujących, na podstawie projektu przygotowanego przez Komitet Programu i Budżetu.

2. Wymiar składek powinien być oparty, tak dalece, jak to jest możliwe, na najbardziej aktualnym wymiarze stosowanym przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Żadnemu z członków nie można wymierzyć składki większej niż wynosi dwadzieścia pięć procent budżetu zwyczajnego Organizacji.