Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konstytucja Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Rozwoju Przemysłowego

Artykuł 17
Fundusz Rozwoju Przemysłowego.

W celu zwiększenia zasobów Organizacji i wzmocnienia jej zdolności szybkiego i elastycznego zaspokojenia potrzeb krajów rozwijających się Organizacja będzie mieć Fundusz Rozwoju Przemysłowego, który będzie finansowany z dobrowolnych składek na rzecz Organizacji, przewidzianych w artykule 16, oraz innych dochodów, jakie mogą być przewidziane w przepisach finansowych Organizacji. Dyrektor Generalny będzie administrować Funduszem Rozwoju Przemysłowego zgodnie z ogólnymi wytycznymi polityki, dotyczącymi funkcjonowania Funduszu, ustalonymi przez Konferencję lub przez Radę działającą w imieniu Konferencji, oraz zgodnie z przepisami finansowymi Organizacji.