Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konstytucja Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Rozwoju Przemysłowego

Rozdział VI
Sprawy prawne.

Artykuł 20
Siedziba.

1. Siedzibą Organizacji jest Wiedeń. Konferencja może dokonać zmiany siedziby większością dwóch trzecich głosów wszystkich członków.

2. Organizacja zawrze z rządem państwa przyjmującego porozumienie dotyczące swojej siedziby.