Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konstytucja Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Rozwoju Przemysłowego

Artykuł 21
Osobowość prawna, przywileje i immunitety.

1. Organizacja będzie korzystać na terytorium każdego członka z takiej zdolności prawnej oraz takich przywilejów i immunitetów, które są konieczne dla wykonywania jej zadań i wypełniania jej celów. Przedstawiciele członków i funkcjonariusze Organizacji korzystają z takich przywilejów i immunitetów, które są konieczne do niezależnego spełniania ich zadań związanych z Organizacją.

2. Zdolność prawna, przywileje i immunitety wymienione w ust. 1 będą:

a) na terytorium każdego członka, który przystąpił do Konwencji o przywilejach i immunitetach organizacji wyspecjalizowanych w odniesieniu do Organizacji - takie jak zdefiniowano je w standardowych klauzulach Konwencji wraz ze zmianami zawartymi w załączniku do niej, zatwierdzonym przez Radę;

b) na terytorium każdego członka, który nie przystąpił do Konwencji o przywilejach i immunitetach organizacji wyspecjalizowanych w odniesieniu do Organizacji, lecz przystąpił do Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych - takie jak zdefiniowano je w wymienionej drugiej konwencji, jeżeli dane państwo nie notyfikowało depozytariuszowi w momencie składania dokumentu ratyfikacyjnego, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia, że nie będzie stosowało tej konwencji w odniesieniu do Organizacji; Konwencja dotycząca przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych przestanie być stosowana w odniesieniu do Organizacji w trzydzieści dni po złożeniu przez takie państwo tego rodzaju notyfikacji depozytariuszowi;

c) takie jak określono to w innych porozumieniach zawartych przez Organizację.