Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konstytucja Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Rozwoju Przemysłowego

Artykuł 22
Załatwianie sporów i wnioski o opinie doradcze.

1. a) Jakikolwiek spór powstały pomiędzy dwoma lub więcej członkami, dotyczący interpretacji lub stosowania niniejszej konstytucji oraz jej załączników, który nie został załatwiony w drodze negocjacji, powinien być przedstawiony Radzie, jeśli zainteresowane strony nie dojdą do porozumienia w sprawie innego sposobu jego załatwienia. Jeżeli powstały spór stanowi szczególne zainteresowanie członka, który nie jest reprezentowany w Radzie, członek taki ma prawo do reprezentacji zgodnie z postanowieniami zatwierdzonymi przez Radę;

b) jeżeli załatwienie sporu zgodnie z ust. 1 lit. a) nie zadowala żadnej ze stron sporu, mogą one przedstawić sprawę:

i) za zgodą stron:

A) Międzynarodowemu Trybunałowi Sprawiedliwości albo

B) trybunałowi arbitrażowemu,

ii) w innym przypadku - komisji koncyliacyjnej.

Przepisy dotyczące procedur i funkcjonowania trybunału arbitrażowego i komisji koncyliacyjnej są sformułowane w załączniku III do niniejszej konstytucji.

2. Z zastrzeżeniem uzyskania upoważnienia od Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych Konferencja i Rada są oddzielnie upoważnione do występowania do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości o wydanie opinii doradczych na temat każdej wątpliwości prawnej powstałej w ramach działalności Organizacji.