Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konstytucja Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Rozwoju Przemysłowego

Artykuł 24
Podpisanie, ratyfikacja, przyjęcie, zatwierdzenie i przystąpienie.

1. Niniejsza konstytucja będzie otwarta do podpisu dla wszystkich państw wymienionych w artykule 3 lit. a) do dnia 7 października 1979 r. w Federalnym Ministerstwie Spraw Zagranicznych Republiki Austrii, a następnie w Sekretariacie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku do dnia wejścia w życie niniejszej konstytucji.

2. Niniejsza konstytucja podlega ratyfikacji, przyjęciu lub zatwierdzeniu przez państwa, które ją podpisały. Dokumenty ratyfikacyjne, przyjęcia lub zatwierdzenia będą złożone depozytariuszowi.

3. Po wejściu w życie niniejszej konstytucji zgodnie z artykułem 25 ust. 1 państwa wymienione w artykule 3 lit. a), które nie podpisały niniejszej konstytucji, jak również państwa, których członkostwo zostało zatwierdzone stosownie do lit. b) tego artykułu, mogą przystąpić do niniejszej konstytucji przez złożenie dokumentów przystąpienia.