Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konstytucja Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Rozwoju Przemysłowego

Artykuł 25
Wejście w życie.

1. Niniejsza konstytucja wchodzi w życie, gdy co najmniej osiemdziesiąt państw, które złożyły dokumenty ratyfikacyjne, przyjęcia lub zatwierdzenia, dokona notyfikacji depozytariuszowi, iż uzgodniły, po wzajemnych konsultacjach, że niniejsza konstytucja wchodzi w życie.

2. Niniejsza konstytucja wchodzi w życie:

a) w stosunku do państw dokonujących notyfikacji określonej w ust. 1 - z dniem wejścia w życie niniejszej konstytucji;

b) w stosunku do państw, które złożyły dokumenty ratyfikacyjne, przyjęcia lub zatwierdzenia przed wejściem w życie niniejszej konstytucji, lecz nie dokonały notyfikacji określonej w ustępie 1 - w takim późniejszym terminie, w którym notyfikują depozytariuszowi, że niniejsza konstytucja wchodzi w stosunku do nich w życie;

c) w stosunku do państw, które złożyły dokumenty ratyfikacyjne, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia po wejściu w życie niniejszej konstytucji - z dniem ich złożenia.