Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Akt konstytucyjny Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury

Rządy Państw podpisujących niniejszy Akt Konstytucyjny w imieniu swych narodów, oświadczają:

Że, ponieważ wojny rodzą się w umyśle człowieka, również w umyśle człowieka dojrzeć powinna sprawa obrony pokoju;

Że brak wzajemnego zrozumienia narodów zawsze był w ciągu całej historii ludzkości przyczyną podejrzeń i braku zaufania pomiędzy krajami, w wyniku czego ich sprzeczności zbyt często przeradzały się w wojny;

Że wielka i straszliwa wojna, która niedawno została zakończona, stała się możliwą wskutek odrzucenia demokratycznych ideałów godności, równości i wzajemnego szacunku ludzkiego oraz wskutek szerzenia zamiast nich, doktryny o nierówności ras i ludzi, wykorzystując ciemnotę i istniejące przesądy;

Że szerzenie kultury i powszechnej oświaty, w dążeniu do sprawiedliwości, wolności i pokoju, jest niezbędne dla godności człowieka i stanowi święty obowiązek, który wypełnić winny wszystkie narody w duchu wzajemnej pomocy,

Że pokój oparty wyłącznie na ekonomicznych i politycznych układach rządów, nie będzie mógł zapewnić jednomyślnego, trwałego i szczerego poparcia narodów świata, oraz że pokój musi w konsekwencji opierać się na intelektualnej i moralnej solidarności państw świata.

Z powyższych względów, Państwa - sygnatariusze niniejszego Aktu Konstytucyjnego zdecydowane zapewnić wszystkim całkowity i równy dostęp do oświaty, swobodę poszukiwania obiektywnej prawdy i swobodną wymianę myśli i wiedzy, postanawiają rozwijać i rozszerzać stosunki pomiędzy swymi narodami w celu polepszenia wzajemnego zrozumienia i zdobycia prawdziwej i dokładniejszej znajomości swych obyczajów.

W konsekwencji tworzą one poprzez Akt niniejszy Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury w celu stopniowego osiągnięcia poprzez współpracę narodów świata w dziedzinie oświaty, nauki i kultury celów międzynarodowego pokoju i wspólnego dobrobytu ludzkości, dla których Organizacja Narodów Zjednoczonych została stworzona i które proklamuje jej Karta.