Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Akt konstytucyjny Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury

Artykuł II
Członkowie

1. Państwa członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych posiadają prawo do członkostwa Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw oświaty, nauki i kultury.

2. Zgodnie z warunkami układu zawartego pomiędzy Organizacją niniejszą a Organizacją Narodów Zjednoczonych, zatwierdzonego na podstawie artykułu X niniejszego Aktu Konstytucyjnego, państwa niebędące członkami ONZ mogą być przyjęte jako członkowie Organizacji przez Konferencję Generalną na podstawie zalecenia Rady Wykonawczej po uzyskaniu większości dwóch trzecich głosów.

3. Terytoria lub grupy terytoriów, nieprowadzące we własnym zakresie stosunków zagranicznych, mogą być przyjęte jako członkowie stowarzyszeni przez Konferencję Generalną na podstawie większości dwóch trzecich głosów członków obecnych i głosujących, jeżeli prośba o to przyjęcie na rzecz każdego z tych terytoriów lub grup terytoriów zgłoszona została przez państwo członkowskie lub inne władze, prowadzące samodzielnie stosunki zagraniczne. Charakter i zasięg praw i obowiązków członków stowarzyszonych będą określone przez Konferencję Generalną.

4. Państwa członkowskie UNESCO, zawieszone w wykonywaniu swych praw i przywilejów członków Organizacji Narodów Zjednoczonych, będą na jej żądanie zawieszone w prawach i przywilejach przysługujących członkom niniejszej Organizacji.

5. Państwa członkowskie UNESCO przestają ipso facto być jej członkami, jeśli są wykluczone z Organizacji Narodów Zjednoczonych.

6. Każde państwo członkowskie lub członek stowarzyszony Organizacji może się z niej wycofać, przesyłając zawiadomienie o tym Dyrektorowi Generalnemu. Wycofanie nabiera mocy w dniu 31 grudnia następnego roku po tym, w którym wymówienie zostało przesłane. Nie zmienia ono w niczym zobowiązań finansowych danego państwa wobec organizacji do dnia, w którym wycofanie nabiera mocy. W wypadku wycofania się państwa stowarzyszonego, wypowiedzenie przesłane jest w jego imieniu przez państwo członkowskie lub władze ponoszące odpowiedzialność za jego stosunki międzynarodowe.

7. Każde państwo członkowskie jest uprawnione do wyznaczenia swojego stałego delegata w Organizacji.

8. Stały delegat państwa członkowskiego przedstawi listy uwierzytelniające Sekretarzowi Generalnemu Organizacji i z dniem ich przedstawienia podejmie swoje oficjalne obowiązki.