Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Akt konstytucyjny Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury

Artykuł IV
Konferencja Generalna

A. Skład

1. a) Konferencja Generalna składa się z przedstawicieli państw członkowskich Organizacji. Rząd każdego z państw członkowskich mianuje nie więcej niż pięciu przedstawicieli, wybranych po konsultacji z komitetem narodowym, jeśli taki istnieje, lub z instytucjami oświatowymi, naukowymi i kulturalnymi.

B. Funkcje

2. Konferencja Generalna określa kierunek i linię polityki ogólnej Organizacji. Wypowiada się ona na temat programów przedłożonych przez Radę Wykonawczą.

3. Konferencja Generalna zwołuje, jeśli uzna za stosowne i zgodnie z przepisami przez siebie ustalonymi, konferencje międzynarodowe państw na temat oświaty, nauk ścisłych i humanistycznych lub też rozpowszechniania wiedzy; konferencje pozarządowe na te same tematy mogą być zwoływane przez Radę Wykonawczą, zgodnie z przepisami ustalonymi przez Konferencję.

4. Przy wypowiadaniu się za przyjęciem propozycji, które mają być przedłożone państwom członkowskim, Konferencja Generalna winna czynić różnicę pomiędzy zaleceniami dla państw członkowskich a międzynarodowymi konwencjami, które mają być przez nie ratyfikowane. W pierwszym wypadku wystarcza prosta większość głosów, w drugim zaś wymagana jest większość dwóch trzecich głosów. Każde z państw członkowskich przedłoży zalecenia lub konwencje swym kompetentnym władzom, w terminie rocznym, począwszy od zamknięcia sesji Konferencji Generalnej, na której zostały one przyjęte.

5. Zgodnie z postanowieniami artykułu V, paragraf 6c Konferencja Generalna udziela rad Organizacji Narodów Zjednoczonych w zakresie oświatowych, naukowych i kulturalnych aspektów zagadnień interesujących ONZ, zgodnie z warunkami i procedurą, jakie zostaną przyjęte przez kompetentne władze obu organizacji.

6. Konferencja Generalna otrzymuje i bada sprawozdania, jakie są jej periodycznie przedkładane przez państwa członkowskie, na temat działań podjętych zgodnie z jej zaleceniami oraz konwencjami, o których mowa w paragrafie 4.

7. Konferencja Generalna wybiera członków Rady Wykonawczej; mianuje ona dyrektora generalnego na podstawie kandydatur przedstawionych przez Radę Wykonawczą.

C. Głosowanie

8. a) Każde z państw członkowskich dysponuje na Konferencji Generalnej jednym głosem. Decyzje podejmowane są na zasadzie zwykłej większości, z wyjątkiem wypadków, w których, zgodnie z postanowieniami niniejszego Aktu Konstytucyjnego lub też z wewnętrznym regulaminem Konferencji Generalnej, wymagana jest większość dwóch trzecich. Przez większość należy rozumieć większość członków obecnych i głosujących.

b) Państwo członkowskie nie może uczestniczyć w głosowaniu na Konferencji Generalnej, jeśli ogólna wysokość należnych przez nie sum z tytułu składek jest większa od udziału finansowego, przypadającego na nie w roku bieżącym i w bezpośrednio go poprzedzającym roku kalendarzowym.

c) Konferencja Generalna może jednak upoważnić to państwo członkowskie do brania udziału w głosowaniu jeśli stwierdzi, że niezapłacenie składek spowodowane jest okolicznościami niezależnymi od woli powyższego państwa.

D. Procedura

9. a) Konferencja Generalna zbiera się co dwa lata na sesje zwykłe. Może się ona zebrać na sesję nadzwyczajną, jeśli bądź sama o tym zadecyduje, bądź zwoła ją Rada Wykonawcza lub też na żądanie co najmniej dwóch trzecich ogólnej liczby państw członkowskich.

b) Na każdej sesji Konferencja Generalna wyznacza miejsce następnej zwykłej sesji. Miejsce każdej sesji nadzwyczajnej wyznaczone jest przez Konferencję Generalną, jeśli to ona jest jej inicjatorką, a przez Radę Wykonawczą w pozostałych wypadkach.

10. Konferencja Generalna zatwierdza swój regulamin wewnętrzny. Wybiera ona również na każdej sesji swego przewodniczącego i swoje biuro.

11. Konferencja Generalna tworzy komisje zarówno specjalne, jak i techniczne oraz inne podległe organy, jakie mogą być potrzebne do wykonywania jej zadań.

12. Podjęte zostaną dyspozycje, aby obrady Konferencji Generalnej dostępne były dla publiczności, zgodnie z postanowieniami regulaminu wewnętrznego.

E. Obserwatorzy

13. Konferencja Generalna może na podstawie zalecenia Rady Wykonawczej i decyzji powziętej większością dwóch trzecich głosów, zaprosić jako obserwatorów na określone sesje Konferencji lub jej komisji przedstawicieli międzynarodowych organizacji, mianowicie takich, o jakich mowa jest w Artykule XI paragraf 4.

14. Gdy Rada Wykonawcza przyzna danym organizacjom międzynarodowym, pozarządowym i półrządowym status konsultacyjny, zgodnie z procedurą, o której mowa w Artykule XI paragraf 4, organizacje te zapraszane są do wysłania swoich obserwatorów na sesje Konferencji Generalnych i ich komisji.