Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Akt konstytucyjny Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury

Artykuł VI
Sekretariat

1. Sekretariat składa się z Dyrektora Generalnego i z niezbędnego personelu.

2. Kandydatura Dyrektora Generalnego jest wysuwana przez Radę Wykonawczą, a on sam zostaje mianowany przez Konferencję Generalną na okres czterech lat na warunkach, które zostaną zatwierdzone przez Konferencję. Dyrektor Generalny może być wybrany na kolejną czteroletnią kadencję, ale nie może ponownie ubiegać się o wybór na jeszcze jedną kadencję. Dyrektor Generalny jest najwyższym urzędnikiem Organizacji.

3. a) Dyrektor Generalny lub też mianowany przez niego zastępca bierze udział bez prawa głosu we wszystkich zebraniach Konferencji Generalnej, Rady Wykonawczej oraz komisji Organizacji. Formułuje on propozycję odpowiednich działań Konferencji i Rady oraz przygotowuje - w celu przedstawienia go Radzie - projekt programu pracy dla Organizacji wraz z odpowiednimi projektami budżetowymi.

b) Dyrektor Generalny przygotowuje i przekazuje państwom członkowskim oraz Radzie Wykonawczej periodyczne sprawozdania z działalności Organizacji. Konferencja Generalna określa, jakie okresy czasu sprawozdania te mają obejmować.

4. Dyrektor generalny mianuje personel Sekretariatu zgodnie z regulaminem dotyczącym personelu, który winien zostać zatwierdzony przez Konferencję Generalną. Kierując się wymogiem zapewnienia najwyższych kwalifikacji: prawości, wydajności pracy, a także kompetencji zawodowych, należy przy rekrutacji pracowników Sekretariatu brać pod uwagę kwestię możliwie dokładnej repartycji geograficznej.

5. Obowiązki Dyrektora Generalnego i pracowników Sekretariatu mają charakter wyłącznie międzynarodowy. Wykonując je nie powinni oni żądać ani też otrzymywać instrukcji od żadnego z rządów, ani też od żadnej instytucji poza Organizacją. Nie mogą oni podejmować żadnych kroków mogących ich skompromitować jako urzędników międzynarodowych. Każde z państw - Członków Organizacji zobowiązuje się szanować międzynarodowy charakter obowiązków Dyrektora Generalnego i personelu Sekretariatu i nie starać się wywierać na nich wpływu przy wykonywaniu ich obowiązków.

6. Żadne z postanowień niniejszego Artykułu nie może przeszkodzić Organizacji w zawieraniu, w ramach Narodów Zjednoczonych specjalnych umów dotyczących utworzenia wspólnych serwisów oraz rekrutacji wspólnego personelu, jak również wzajemnej wymiany pracowników.