Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Akt konstytucyjny Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury

Artykuł X
Stosunki z ONZ

Organizacja niniejsza będzie włączona, gdy tylko to będzie możliwe, do systemu Organizacji Narodów Zjednoczonych. Stanowić ona będzie jedną z jej wyspecjalizowanych agend, o których mowa w Artykule 57 Karty ONZ. Stosunki te staną się przedmiotem umowy zawartej z ONZ zgodnie z zaleceniami Artykułu 63 Karty. Umowa ta przedłożona zostanie do zatwierdzenia Konferencji Generalnej niniejszej Organizacji. Umowa sprecyzuje metody zapewnienia efektywnej współpracy pomiędzy obiema organizacjami w celu realizacji ich wspólnych celów. Jednocześnie uzna ona autonomię Organizacji w obszarze jej kompetencji określonych przez niniejszy Akt Konstytucyjny. Umowa ta może między innymi zawierać wszelkie postanowienia dotyczące zatwierdzenia budżetu i finansowania Organizacji przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych.