Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Akt konstytucyjny Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury

Artykuł XI
Stosunki z innymi organizacjami międzynarodowymi i instytucjami wyspecjalizowanymi

1. Organizacja może współpracować z innymi wyspecjalizowanymi organizacjami i instytucjami międzyrządowymi, których zainteresowania i działalność są zgodne z jej własnymi. W tym celu Dyrektor Generalny, działając z upoważnienia Rady Wykonawczej, może nawiązać robocze stosunki z tymi organizacjami i instytucjami oraz ustanawiać mieszane komisje, jakie uznane zostaną za potrzebne dla zapewnienia skutecznej współpracy. Wszelkie formalne umowy, zawierane z tymi wyspecjalizowanymi organizacjami lub instytucjami, winny być przedłożone do zatwierdzenia Radzie Wykonawczej.

2. Za każdym razem, gdy Konferencja Generalna i kompetentne władze którejkolwiek innej wyspecjalizowanej organizacji lub instytucji międzynarodowej, prowadzącej podobną działalność i posiadającej podobne cele, uznają za pożądane przekazać UNSCO zasoby i funkcje tejże organizacji, Dyrektor Generalny będzie mógł za zgodą Konferencji zawrzeć potrzebne umowy zadawalające obie strony.

3. UNESCO może za zgodą innych organizacji międzynarodowych poczynić odpowiednie ustalenia dla zapewnienia wzajemnej reprezentacji na zebraniach organizowanych przez obie strony.

4. Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw oświaty, nauki i kultury może poczynić wszelkie potrzebne uzgodnienia w celu ułatwienia konsultacji i zapewnienia współpracy z organizacjami międzynarodowymi i pozarządowymi, zajmującymi się sprawami wchodzącymi w zakres jej działalności. Może ona zapraszać te organizacje do podejmowania określonych zadań wchodzących w zakres ich kompetencji. Współpraca ta może również przybrać formę udziału przedstawicieli tych organizacji w pracach komitetów doradczych utworzonych przez Konferencję Generalną.